221208_RH-webpage-revamp-phase(durange)
221208_RH-webpage-revamp-phase(durange)

ดูโกร เราค้นคว้าเพื่อโภชนาการที่ดีสำหรับลูกรัก

เติบโตสมวัย เพื่อพื้นฐานที่แข็งแรง

 

สถาบันวิจัยดูเม็กซ์เชื่อว่าโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ควรได้รับสารอาหารที่หลากหลาย

เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีสุขภาพแข็งแรง เราจึงพร้อมสนับสนุนโภชนาการและการเลี้ยงดู

ลูกน้อย ด้วยการสร้างนิสัยการรับประทานอาหารที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก

เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข

ผลิตภัณฑ์ดูเม็กซ์ ดูโกร

เราคัดสรรสารอาหารที่หลากหลาย เพื่อตอบความต้องการของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย
เพื่อให้เขาเติบโตเต็มประสิทธิภาพ อย่างมีความสุข

เคล็ดลับน่ารู้