ความจริงเรื่องลูกกินยากที่แม่ต้องรู้

  • 0 คนถูกใจ
  • 0 คนอ่าน

“ลูกฉันเป็น เด็กกินยาก ไม่ยอมกินข้าว เลือกกินตลอดเลย!” เรามักจะได้ยนิพ่อ แม่หลาย ๆ คน บ่นด้วยความหนักใจเช่นนี้อยู่บ่อยครั้ง

เพราะปัญหา เดก็กินยาก คือฝันรา้ยของคณุแม ่ท่ีนอกจากจะตอ้งรบัมือกบัอาการงอแงไมย่อมกินขา้วของลกู แลว้ ยงัตอ้งเป็นกงัวลในเร่อืงสขุภาพของเจา้ตวันอ้ยอีกดว้ย เพราะการเลือกรบัประทานอาหารนนั้สง่ผลตอ่ พฒันาการดา้นตา่ง ๆ ของเด็กโดยตรง ทงั้ความฉลาด, ระบบขบัถ่ายและการเจรญิเตบิโต เน่ืองจากรา่งกาย ไมไ่ดร้บัสารอาหารท่ีครบถว้นถกูตอ้งตามหลกัโภชนาการและหากพวกเขาติดนิสยันีไ้ปจนโตโดยไมไ่ดร้บัการ แกไ้ข จะสง่ผลตอ่สขุภาพในระยะยาวอยา่งแนน่อนคะ่


ให้ลูกเจอแต่รสชาติซ ้า ๆ จนเคยชิน อีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้ลูกเป็น เด็กกินยาก

ความจริงเรื่องลูกกินยากที่แม่ต้องรู้  

ตน้เหตทุ่ีทา ใหล้กูนอ้ยกลายเป็นเด็กท่ีกินยากนนั้มีอยมู่ากมายหลายอยา่งเลยคะ่ ไมว่า่จะเป็น การถกูดงึความ สนใจจากโทรทศันข์ณะรบัประทานอาหาร, การเจอบรรยากาศท่ีไมด่ีบนโต๊ะอาหารหรือการถกูบงัคบัใหก้ินขา้ว แตม่ีหน่งึสาเหตทุ่ีคณุพอ่คณุแมอ่าจยงัไมท่ราบและไมค่ดิวา่จะสง่ผลเสียได ้น่นัก็คือการใหล้กูเจอแตร่สชาตเิดมิ ๆ มาตงั้แตเ่ดก็น่นัเองคะ่ เพราะการทา เชน่นนั้จะสง่ผลใหล้ิน้ของเจา้ตวันอ้ยคนุ้ชินและปิดกนั้การรบัรสชาตใิหม ่ ๆ จนเกิดเป็นพฤตกิรรมการกินท่ีไมด่ีได ้ซ่งึจากการศกึษาโดยนกัวิจยัยงัพบวา่ เมนโูปรดของลกูนอ้ยในวยั 2-3 ขวบแรก จะยงัคงเป็นเมนโูปรดเม่ือพวกเขาอายโุตขนึ้จนเป็นผใู้หญ่อาย ุ17 – 22 ปี ดงันนั้ หากคณุพอ่คณุแม่ ฝึกและปรบัพฤตกิรรมการกินของเจา้ตวันอ้ยตงั้แตเ่ด็ก ใหพ้วกเขาได้รูจ้กักบัรสชาติอนัหลากหลายและมาก ประโยชน ์ก็ม่นัใจไดเ้ลยคะ่ว่าพวกเขาจะโตขนึ้เป็นผใู้หญ่ท่ีมีพฤตกิรรมการกินท่ีเหมาะสมอยา่งแนน่อน เดก็กิน ยาก


ป้องกันก่อนสายเกินแก้! ฝึกลิ้น ให้ลูกน้อยสนุกกับการกินที่หลากหลายกันเถอะ

ความจริงเรื่องลูกกินยากที่แม่ต้องรู้  

เพราะการใหล้กูทานแตอ่าหารรสชาตเิดมิๆ จะทา ให้เกิดปัญหาตามมา ในวนันีเ้ราจงึนา วิธีปอ้งกนัท่ีน่าสนใจมา ฝาก อยากใหค้ณุแมไ่ดล้องทา ตามกนัด ูน่นัคือ การฝึกลิน้ของลกูนอ้ยใหรู้จ้กัรสชาติท่ีหลากหลายตงั้แตเ่คา้ยงั เล็กคะ่ โดยสามารถเร่มิไดง้่าย ๆ จากการฝึกใหเ้ขาไดล้ิม้ลองรสชาตขิองนมหลากหลายประเภทมากขนึ้ เชน่ จากเดิมลกูด่มืนมววั 3 มือ้ ก็ใหป้รบัเป็น ด่มืนมถ่วัเหลืองสา หรบัเดก็ 1 มือ้ และด่มืนมววัตามปกตใิน 2 มือ้ท่ี เหลือน่นัเอง และเม่ือลิน้ของเขาเร่มิเปิดรบัรสชาตทิ่ีหลากหลายแลว้ คณุแมก่็สามารถใหเ้ขาลมิ้ลองอาหารท่ีมี ประโยชนอ์่ืน ๆ อีกมากมายหลายเมน ูตามใจคณุพอ่คณุแมไ่ดเ้ลยคะ่


ความจริงเรื่องลูกกินยากที่แม่ต้องรู้  

สา หรบัคณุพอ่คณุแมท่่ีสนใจอยากลองใหล้กูนอ้ยฝึกลนิ้ดว้ยนมถ่วัเหลือง ทาง theAsianparent ขอแนะนา วา่ ควรใหล้กูด่มืเฉพาะนมถ่วัเหลืองท่ีทา มาสา หรบัเดก็โดยเฉพาะซ่งึไมม่ีสว่นผสมของนมววันะคะ เพ่ือใหล้กูไดร้บั สารอาหารท่ีหลากหลายโดยเฉพาะสารอาหารสา คญั ทงั้ดีเอชเอ, ไฟเบอร ์และโปรตีนคณุภาพสงูจากถ่วัเหลือง ใหล้กูไดร้บัโภชนาการท่ีเหมาะสมและมีพฒันาการท่ีดี รา่งกายแข็งแรงเติบโตสมวยัคะ่


บทความโดย theAsianparent Editorial Team

​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
phone chat email

เคล็ดลับน่ารู้สำหรับคุณ

เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นแม่ ด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา


ติดต่อเรา

ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์
โทรหาเรา> โทรหาเรา
สนทนาสด สนทนาสด

ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์กับคุณแม่ท่านอื่นๆ