ดูเม็กซ์ ฮาร์ท ทู ฮาร์ท คลับ
เงินอุดหนุนบุตร เงินสงเคราะห์บุตร ลดค่าใช้จ่ายพ่อแม่ได้

คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ควรเข้าใจสิทธิ์ และวิธีการขอรับสิทธิ์
ในการขอเงินอุดหนุนบุตร เงินสงเคราะห์ค่าเลี้ยงดูบุตร
ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้

คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า ลูกน้อยตั้งแต่ แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ
สามารถรับสวัสดิการเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตรเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
เดือนละ 600 บาท* จากประกันสังคมและ/หรือโครงการของรัฐบาลด้วยนะคะ

เงินอุดหนุนบุตร เงินสงเคราะห์บุตร ลดค่าใช้จ่ายพ่อแม่ได้

คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ควรเข้าใจสิทธิ์
และวิธีการขอรับสิทธิ์ในการขอเงินอุดหนุนบุตร
เงินสงเคราะห์ค่าเลี้ยงดูบุตร
ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้

คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า ลูกน้อยตั้งแต่
แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ สามารถรับสวัสดิการเงินอุดหนุน
ค่าเลี้ยงดูบุตรเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
เดือนละ 600 บาท* จากประกันสังคม และ/หรือ
โครงการของรัฐบาลด้วยนะคะ

เงินอุดหนุนสำหรับลูกมีอะไรบ้าง

เงินสงเคราะห์บุตรตามสิทธิ์ประกันสังคม

ได้เท่าไหร่ : 600 บาท ต่อเดือน
ได้ถึงอายุเท่าไหร่ : แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์

เบิกได้ไม่เกิน 3 คน

ตรวจสอบรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

คุณพ่อหรือคุณแม่ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39

มาตรา 33 (ภาคบังคับ ได้แก่ : ลูกจ้าง ที่ทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง)
มาตรา 39 (ภาคสมัครใจ ได้แก่ : ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ์
ได้รับประโยชน์ทดแทน

ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรอย่างไร

คุณพ่อ / คุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อ นำมายื่น
ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา

หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน

หากคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ใช้สิทธิ์ได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น

เงินอุดหนุนสำหรับลูกมีอะไรบ้าง

เงินสงเคราะห์บุตรตามสิทธิ์
ประกันสังคม

ได้เท่าไหร่ : 600 บาท ต่อเดือน
ได้ถึงอายุเท่าไหร่ : แรกเกิดจนถึง 6 ปี
บริบูรณ์

เบิกได้ไม่เกิน 3 คน

ตรวจสอบรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

คุณพ่อหรือคุณแม่ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39

มาตรา 33 (ภาคบังคับ ได้แก่ : ลูกจ้าง ที่ทํางาน
ให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง)
มาตรา 39 (ภาคสมัครใจ ได้แก่ : ผู้ประกันตน
โดยสมัครใจ

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทน

ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรอย่างไร

คุณพ่อ / คุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ
สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อ นำมายื่น
ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา

หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน

หากคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ใช้สิทธิ์ได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น

สิทธิ์จากโครงการเงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2563**

ได้เท่าไหร่ : 600 บาท ต่อเดือน
ได้ถึงอายุเท่าไหร่ : แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์

ลงทะเบียนถึง 30 กันยายน 2563

ตรวจสอบรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

ลูกเกิดตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2558
เป็นต้นไป

อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง
ที่อยู่ในครัวเรือน
อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้

ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน/ปี

มีหรือไม่มีประกันสังคมก็ได้

เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้

มีหรือไม่มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐก็ได้

* คุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียน
ขอรับสิทธิ์ รอคลอดก่อน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตร

กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
เมืองพัทยา : ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

สิทธิ์จากโครงการเงินอุดหนุนบุตร
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ปีงบประมาณ 2563**

ได้เท่าไหร่ : 600 บาท ต่อเดือน
ได้ถึงอายุเท่าไหร่ : แรกเกิดจนถึง 6 ปี
บริบูรณ์

ลงทะเบียนถึง 30 กันยายน 2563

ตรวจสอบรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
ไม่เกิน 100,000 บาท
ต่อคน/ปี

ลูกเกิดตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2558
เป็นต้นไป

อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง
ที่อยู่ในครัวเรือน
อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้

มีหรือไม่มี
ประกันสังคมก็ได้

เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้

มีหรือไม่มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐก็ได้

* คุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียน
ขอรับสิทธิ์ รอคลอดก่อน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตร

กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนเงิน
สงเคราะห์บุตรได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่
ที่พักอาศัยอยู่
เมืองพัทยา : ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร
ได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรที่
สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

เมื่อเช็กสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรจากสวัสดิการที่ตรงกับคุณสมบัติแล้วนั้น เงินอุดหนุนบุตร ที่คุณแม่ได้รับ จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูก เพื่อให้คุณแม่สามารถมองหาทางเลือกโภชนาการดีๆ ในราคาโดนๆ ให้กับลูกน้อยได้อย่างสบายใจและสบายกระเป๋าอีกด้วย

นมแม่ดีที่สุดสำหรับลูกรัก ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดถึง 6 เดือน จากนั้นเริ่มให้อาหารตามวัยที่ปลอดภัยเหมาะสมควบคู่กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนถึงลูกอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น นมแม่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน ช่วยสร้างสายใยความผูกพันให้แม่กับลูก อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร

เมื่อลูกน้อยเริ่มโตและต้องเริ่มเข้าโรงเรียน คุณแม่ยังสามารถมีทางเลือกโภชนาการที่ดี ในราคาที่ย่อมเยาได้อีกด้วย

คลิกเลย

*ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
**โครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐฯ

ที่มา : ประกันสังคม, ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, กรมบัญชีกลาง

20-C0164

เมื่อเช็กสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรจากสวัสดิการที่ตรงกับคุณสมบัติแล้วนั้น เงินอุดหนุนบุตร ที่คุณแม่ได้รับ จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูก เพื่อให้คุณแม่สามารถมองหาทางเลือกโภชนาการดีๆ ในราคาโดนๆ ให้กับลูกน้อยได้อย่างสบายใจและสบายกระเป๋าอีกด้วย

นมแม่ดีที่สุดสำหรับลูกรัก ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดถึง 6 เดือน จากนั้นเริ่มให้อาหารตามวัยที่ปลอดภัยเหมาะสมควบคู่กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนถึงลูกอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น นมแม่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน ช่วยสร้างสายใยความผูกพันให้แม่กับลูก อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร

เมื่อลูกน้อยเริ่มโตและต้องเริ่มเข้าโรงเรียน คุณแม่ยังสามารถมีทางเลือกโภชนาการที่ดี ในราคาที่ย่อมเยาได้อีกด้วย

คลิกเลย

*ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
**โครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐฯ

ที่มา : ประกันสังคม, ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด,
กรมบัญชีกลาง

20-C0164